banner

Kort om hur vi jobbar!

Skolans ca: 275 elever är indelade i åldershomogena parallellklasser. Nybörjarna behöver en bra start och bildar därför ofta tre klasser.

Lärarna stämmer av sin undervisning årskursvis och varje vecka. I de lägre årskurserna handhar klasslärare det mesta av den egna klassens undervisning medan pedagogerna undervisar mer i sina specialämnen för de äldre barnen.

Fadderklassverksamheten är ett viktigt inslag för att motverka mobbning. Samlingar för barn och föräldrar uppmuntras för att stärka känslan av gemenskap. Barnen tränas att succesivt ta mer eget ansvar.

Den som behöver mycket stöd prioriteras när resurserna fördelas. Dagliga läxor underlättar för hemmen att hålla sig ajour med skolarbetet.

Det nära samarbetet med övriga såud-lågstadier befrämjar övergången till KHS.